BloggProffs

En steinersk samvetenskap?

REDIGERARENS FÖRORD

Boken Den hemliga vetenskapens konturer (”Geheimwissenschaft in Umriss”) börjar med en beskrivning av människans väsen. Sedan följer en svepande meditativ inblick i världens tillblivelse från tidevarv till tidevarv i stora, kosmiska epoker. Denna kunskap vårdades i de gamla babylonska och kaldeiska mysterierna och finns nedkodad i vardagslivets uttryck, till exempel namnen på den följd av sju dagar vi kallar en vecka.

En dag har ju ofta använts som liknelse för att förstå reinkarnationstanken. En enskild dag liknas då vid ett enskilt jordeliv. Men i det kosmologiska perspektivet liknas dagen vid själva jordens förkroppsligande som himlakropp. Och i denna uråldriga, esoteriska kosmologi har varje förkroppsligande av jorden namnet på en av vårt solsystems med blotta ögat synliga himlakroppar.

Ordningsföljden är alltså antydd i veckodagarnas namn: måndag är månen, tisdag är krigsguden Tyrs dag, alltså Mars på latin, onsdag – Odens dag – är Merkurius dag, torsdag är Jupiters dag, fredag – kärleksgudinnan Frejas dag – är Venus dag och lördag är Saturnus dag; jämför engelskans Saturday. 

Vi får följa med på en hugflykt in i vårt solsystems allra första inkarnation, där den enda substansen var ren värme som successivt differentierades. Därefter får vi följa med i inkarnation efter inkarnation av det allt mer kondenserade solsystemet, jorden och mänskligheten fram till vår egen tid. Även de framtida inkarnationerna av vårt solsystem skissas upp i stora drag. Efter denna kosmiska oddyssé behandlas frågan med vilka metoder detta har kunnat utforskas och bekräftats.

Texten som följer är en kontemporär tolkning där redigeraren har givit sig fria händer att renodla det författaren ville få fram till en mången gång skeptisk, akademiskt skolad allmänhet i 1910-talets Tyskland.

Begreppet Geheimwissenschaft — hemlig vetenskap — används om vetenskaper och forskningsdiscipliner med vars hjälp man vill utforska förborgade sammanhang. Förborgad heter på latin occult, som i astronomins ”ockulterad” när en planet döljer sig bakom en annan planet. Dessa vetenskaper eller forskningsmetoder har av hävd hållits hemliga, därav ordet ”Geheim” — hemlig — wissenschaft. Kända verktyg i sådana vetenskaper är kabbala, tarot, astrologi, alkemi och numerologi. Självständiggjorda och allmänt kända, för att inte säga civilisatoriskt oumbärliga, hjälpvetenskaper till astrologi och alkemi är astronomin och kemin. Dessa är idag kända som egna storheter. Mindre känt är att de började som hjälpvetenskaper till de hemliga vetenskaperna astrologi och alkemi.

Varför detta hemlighetsmakeri?

En av orsakerna till att man höll dessa vetenskaper hemliga är att de kan missbrukas. Precis som man inte lär ut enkel kirurgi på öppna veckoslutskurser, även om detta vore fullt möjligt, så lär man  inte ut de hemliga vetenskaperna utan en preliminär skolning i etik och moral. Kirurgi får man inte utföra enbart för egen vinnings skull. I de hemliga vetenskapernas praktiska tillämpning, som traditionellt kallas magi, får man inte ens vilja åstunda egen vinning. Därför talar man av hävd tyst om de teoretiska grunderna, men desto mer om vikten av att vårda sitt känsloliv, sin religiösa och konstnärliga sida och sin tankeklarhet.

Denna bok talar om de teoretiska grunderna. Men den förutsätter likaväl vården av samvetet. Ville man använda en kortare variant av ordet ”Geheimwissenschaft” så skulle man alltså kunna kalla denna disciplin ”Gewissenschaft”, på svenska Samvetenskap.

Ordet ”samvetenskap” kan klinga en smula oseriöst, eftersom det är konstruerat och mångtydigt. Ändå är det träffande. Samvetet är utgångspunkten för alla sunda, ockulta undersökningar. På samma gång är det frågan om en sorts totalvetenskap, en ”theory of everything” som sammanfattar samtliga forskningsfält i ett enda grepp. I följande redigering kommer därför Steiners ”Geheimwissenschaft” att översättas samvetenskap.

En kommentar till “En steinersk samvetenskap?”

  1. GoldenTabs Säger:

    iXLRHa https://goldentabs.com/

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu